HACCP

 

System HACCP (analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli)

Oferujemy Państwu kompleksowe wdrożenie systemu HACCP, w oparciu
o prawodawstwo Polskie i UE lub zgodnie z nową normą PN-EN ISO 22000:2006 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności - Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego i paszowego.

Poniżej przedstawiamy naszą ofertę:

1.    Przeprowadzenie audytu wstępnego, który ma na celu zbadanie aktualnej sytuacji Państwa firmy w kontekście wymagań systemu HACCP. Po przeprowadzeniu auditu opracujemy harmonogram prac naprawczych.
2.    W oparciu o audyt przeprowadzimy wszelkie działania umożliwiające rozpoczęcie wdrażania systemu HACCP/ISO 22000/ BRC/IFS.
3.    Szkolenie kierownictwa oraz pracowników firmy.
4.    System HACCP wdrażamy w oparciu o:

Przepisy prawa polskiego i unijnego - ustawę o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 ze zm.), rozporządzenia 852/2004, 853/2004i 183/2005 i inne,

Normę ISO 22000:2006 - System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności - wymagania dla wszystkich uczestników łańcucha żywnościowego,

Standard BRC Global Standards- British Retail Consortium,

Standard IFS – International Food Standard,

Wytyczne WHO/FAO Codex Alimentarius (Basic Texton Food Hygiene-annex to CAC/RCP 1-1969,rev. 4, 2003),

National Standards Authority of Ireland (NSAI) (Irlandia) IS 343:2000 Food Safety Management Mark

5.    Przygotujemy całość dokumentacji wymaganej przez organy kontroli urzędowej oraz jednostki certyfikujące.
6.    Końcowym etapem będzie przeprowadzenie audytu końcowego mającego na celu przygotowanie firmy do certyfikacji i utrzymywania systemu HACCP.

 

Wdrożenie i utrzymanie HACCP daje pełną gwarancję bezpieczeństwa żywności.
Co niesie ze sobą wiele korzyści dla przedsiębiorstw np. zaufanie klienta do marki, zgodność z prawem.

Wewnątrz przedsiębiorstwa system ten umożliwia czytelny przegląd procedur związanych z produkcją oraz jasno określa odpowiedzialność za dane procesy. Dzięki temu zmniejsza się koszty związane z błędami.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o wypełnienie ankiety.

Zasady systemu HACCP:

Zasada 1 - Identyfikacja zagrożeń i opisanie środków zapobiegawczych. Należy utworzyć zespół, który będzie odpowiedzialny za wszystkie działania podejmowane podczas tworzenia, wdrażania i utrzymania systemu. Sporządzić blokowy schemat procesu technologicznego, a po jego zweryfikowaniu wypisać wszystkie możliwe zagrożenia biologiczne (bakterie, wirusy, pasożyty), chemiczne (naturalne toksyny, związki chemiczne, pestycydy, metale ciężkie, pozostałości środków myjących)
i fizyczne (szkło, metal, elementy opakowań) występujące na poszczególnych jego etapach oraz związane ze stosowanymi surowcami, dodatkami i materiałami. Następnie należy oszacować istotność zagrożeń i opisać środki kontrolne umożliwiające opanowanie zagrożeń istotnych dla bezpieczeństwa żywności.

Zasada 2 - Identyfikacja krytycznych punktów kontroli (CCP) Zespół HACCP powinien zidentyfikować tzw. krytyczne punkty kontrolne (CCP), tj. wszystkie miejsca w procesie technologicznym, w których do zagwarantowania bezpieczeństwa żywności jest niezbędne opanowanie (kontrola) występujących tam zagrożeń. Do identyfikacji CCP zaleca się stosowanie jednego z wielu tzw. drzewek decyzyjnych.

Zasada 3 - Identyfikacja limitów krytycznych Dla każdego CCP należy ustalić tzw. limity (granice) krytyczne oznaczające takie wartości mierzalne środków kontrolnych, których nie można przekroczyć, ponieważ jest to jednoznaczne z utratą bezpieczeństwa wyrobu gotowego.

Zasada 4 - Ustalenie systemu monitorowania CCP Każdy CCP powinien mieć ustalone wymagania odnośnie sposobu i częstotliwości odczytywania i zapisywania wartości środków kontrolnych (tzw. monitorowanie CCP) oraz osoby odpowiedzialnej za te działania.

Zasada 5 - Określenie działań korygujących Należy opracować procedury działań korygujących, które muszą być podjęte, gdy monitorowanie wykaże przekroczenie ustalonych granic krytycznych. Konieczne jest także wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za podjęcie tych działań. Działania korygujące powinny zawierać sposób przywrócenia kontroli zagrożeń w CCP, a także sposób postępowania z produktem, który został wyprodukowany, gdy ustalone granice krytyczne zostały przekroczone.

Zasada 6 - Ustalenie procedur weryfikacji systemu Należy opisać sposób sprawdzania poprawności funkcjonowania systemu. System taki, opisany w formie procedury, może opierać się na wynikach badań mikrobiologicznych produktów końcowych lub reklamacjach. Zalecanym sposobem weryfikowania systemu jest wykonywanie tzw. audytów wewnętrznych systemu.

Zasada 7 - Ustalenie procedur zapisów : Dokumentacja i zapisy systemu HACCP stanowią dowód zapewnienia bezpieczeństwa żywności, dlatego należy opracować procedury sporządzania, prowadzenia, przechowywania i nadzorowania wszystkich dokumentów i zapisów systemu HACCP.

 

Dodatkowe informacje:

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o wypełnienie ankiety.

Nasze działania przy opracowaniu planu HACCP

Etap 1

Przeprowadzenie oceny rzeczywistego stanu higieniczno - sanitarnego zakładu z punktu widzenia GHP i GMP. Określimy wszelkie niezgodności w odniesieniu do prawa polskiego, europejskiego oraz Codex Alimentarius.

Etap 2

Przygotowanie pracowników do wdrożenia systemów jakości poprzez:

·        zapoznanie z systemami

·        pomoc przy tworzeniu instrukcji, procedur właściwych dla zakładu

·        szkolenia

Etap 3

Opracowanie księgi GHP/GMP, co jest punktem wyjściowym do wdrażania systemu HACCP.

Etap 4

Przygotowanie do właściwego wdrażania systemu HACCP poprzez przygotowanie dokumentacji będącej elementem planu HACCP.

Etap 5

Opracowanie planu HACCP w skład którego wchodzi:

przeprowadzenie analizy zagrożeń

identyfikacja krytycznych punktów kontroli (CCP)

określenie działań korygujących

określenie limitów krytycznych CCP

określenie systemu monitorowania CCP

określenie działań prewencyjnych

Etap 6

Przeprowadzenie auditu końcowego, podsumowującego wdrożenie systemu HACCP

 

 

Nasze usługi można zamawiać 24 godziny na dobę za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w godzinach 8:00 - 18:00. Dane kontaktowe, na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i kontakt z nami.